Perheen Sijoitusyhtiö – Mitä kannattaa harkita ja ottaa huomioon?

Sijoittamista sijoitusyhtiön kautta kannattaa harkita, jos sijoitettavia varoja ja niiden tuottoa ei tarvita arkielämän rahoittamiseen. Etu yhtiömuotoisessa sijoitusvarallisuuden hallinnassa muodostuu sijoitusten verokohtelusta. Yksityishenkilö maksaa veronalaisista pääomatuloistaan tällä hetkellä joko 30 % tai 34 % veroa. Sijoitusyhtiö puolestaan maksaa tuloksestaan vain 20 % yhteisöveroa. Perheen sijoitusyhtiö on myös oiva keino yhteisen varallisuuden turvaamiseen ja sen siirtämisen verotehokkaasti jälkipolville. Näin ollen sijoitusyhtiön kautta toimimalla saattaa saavuttaa merkittäviä verohyötyjä.

Tyypillisesti perheen sijoitusyhtiö perustetaan vanhempien tai toisen vanhemman toimesta, ja sen jälkeen osa yhtiön osakkeista luovutetaan muille perheenjäsenille. Perheen sijoitusyhtiön perustamista suunnitellessa on tärkeää huomioida, missä yhtiön elinkaaren vaiheessa osakkeita luovutetaan perheenjäsenille. Jos sijoitusyhtiöllä on toimintansa alussa yhtä paljon velkaa kuin varoja, on yhtiön arvo tällöin matala eikä osakkeiden lahjoittamisesta näin ollen tarvitse välttämättä maksaa lainkaan lahjaveroa. Myöhemmin yhtiön arvo on todennäköisesti suurempi, ja veroseuraamukset osakkeiden luovutuksista voivat olla merkittäviä.

Yhtiötä perustettaessa on tärkeää harkita, miten yhtiön sijoitustoiminnan tarvitsema pääoma rahoitetaan. Siirrettäessä kertynyttä sijoitusvarallisuutta yhtiöön tulee varallisuuserät lähtökohtaisesti arvostaa siirtohetken käypään arvoonsa. Sijoittajalle realisoituu tuolloin kaupan tai apporttisiirron käyvän arvon ja alkuperäisen hankintahinnan perusteella laskettava luovutusvoittovero, joka voi toisinaan tehdä siirrosta epäedullisen. Toisaalta, mikäli sijoittajalla on tappiollisia sijoituksia, joilla tasata aiheutuvaa veroseuraamusta, voi omaisuuden siirto tästä huolimatta kannattaa.

Sijoittajalle voi olla edullisempaa siirtää omaisuutta yhtiöön rahavaroina esimerkiksi myynti- tai perintötapahtuman jälkeen. Rahavaroja voi siirtää yhtiöön esimerkiksi lainaamalla, jolloin yhtiö lyhentää rahalainan pääomaa takaisin lainanantajalle verovapaasti. Yhtiön ja osakkaiden verokohtelua arvioidessa on olennaista huomioida myös, nostetaanko yhtiöstä toiminnan aikana varoja esimerkiksi lainanlyhennyksenä, osinkona tai palkkana.

Esimerkki:

Sirkka Sijoittaja perustaa sijoitusyhtiön, johon hän ottaa mukaan kaksi lastaan. Lapset saavat äänivallattomia sijoitusyhtiön osakkeita eivätkä maksa lahjaveroa, koska yhtiöllä ei lahjoitushetkellä ole arvoa. Yhtiön omistus jakautuu niin, että Sirkka ja lapset omistavat kukin yhden kolmasosan sijoitusyhtiön osakkeista.

Sirkalla on henkilökohtaisessa omistuksessaan asunto-osake, jonka hän on hankkinut sijoitusasunnoksi viisi vuotta sitten. Sijoitusasunnon hankintameno on 100 000 €. Kiinteistönvälittäjän arvion mukaan asunnon käypä arvo on nyt 120 000 €. Sirkka omistaa lisäksi vuosi sitten hankkimiaan pörssiosakkeita, joiden arvo on laskenut sijoitusmarkkinoiden yleisen kurssikehityksen myötä. Sirkka on hankkinut pörssiosakkeet hintaan 90 000 €, mutta niiden arvo on enää 75 000 €.

Sirkka myy omistamansa asunto-osakkeen perheen sijoitusyhtiölle käyvästä arvosta
(120 000 €) siten, että kauppahinta jää velaksi sijoitusyhtiöltä Sirkalle. Sirkka myy samanaikaisesti omistamansa pörssiosakkeet hintaan 75 000 € ja lainaa saamansa myyntihinnan perheen sijoitusyhtiölle, joka ostaa samansisältöisen sijoitussalkun pörssiosakkeita näillä varoilla. Sijoitusyhtiö voi käyttää vuokratuloja ja pörssiosakkeiden osinkotuloja velan lyhentämiseen Sirkalle. Velkapääoman takaisinmaksu ei ole veronalaista Sirkalle.

Jatkossa asunto-osakkeen vuokratulo ja pörssiosakkeiden tuottama osinkotulo tulee siis perheen sijoitusyhtiölle, joka maksaa tuloksestaan yhteisöveroa 20 %, kun Sirkka on tähän asti maksanut niistä henkilökohtaisesti veroa 30 tai 34 %. Sirkalle syntyy henkilökohtaisessa verotuksessaan 20 000 € luovutusvoitto asunto-osakkeen myymisestä sekä 15 000 € tappio pörssiosakkeiden myymisestä, joten verotettava luovutusvoitto nettona on 5 000 €, josta Sirkka maksaa veroa 1 500 €. Sijoitusyhtiö maksaa asunto-osakkeen kaupasta menevän varainsiirtoveron 2 400 €. 

Ajan saatossa sijoitusyhtiön velan määrän pienentyessä yhtiön ja sitä kautta lasten omaisuuden arvo kasvaa. Sirkka Sijoittajan menehdyttyä lapset maksavat perintöveroa vain Sirkan omistamista sijoitusyhtiön osakkeista (33,3 %) ja Sirkan muusta omaisuudesta, mutta eivät lasten omistamista sijoitusyhtiön osakkeista (66,6 %).

Lainatuista tai velaksi myydyistä varoista tulee laatia velkakirja, jossa on tarkka lyhennyssuunnitelma siitä, miten lainattu pääoma maksetaan takaisin sijoittajalle. Lyhennyssuunnitelmaa tulee myös noudattaa. Velkakirjan ehdot ovat keskeisessä asemassa sen arvioinnissa, voidaanko velkasuhdetta yhtiön ja omistajan välillä pitää aitona. Mikäli järjestelyä pidettäisiin keinotekoisena, olisi riskinä lahjavero. Lisäksi omistuksen turvaamisessa on syytä huomioida lahjakirjan ehdot ja laatia asianmukainen osakassopimus.

Rakenteen avulla ei luonnollisesti pystytä muuttamaan lainattua pääomaa verovapaaksi lapsille, mutta sen avulla saadaan sijoitusten tuotot poikimaan seuraavien polvien hyväksi. Vaikutus lasten myöhempään perintöverotukseen voi olla merkittävä, kun tuottoja kertyy pitkän aikaa myös seuraavien polvien hyväksi eikä ainoastaan sijoittajan omaa varallisuutta kasvattaen.

Premiumin asiantuntijoilla on pitkä kokemus varallisuuden suunnittelusta ja erilaisista sijoitusyhtiörakenteista.

Ota yhteyttä meihin!

Ville Kulju
OTK, KTM
+358 41 540 3304
ville.kulju@premiumgroup.fi