Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Premium Group Kundregister och Marknadsföringsregister

Den här integritetspolicyn berör Premium Group Oy (FO-nummer 2636597-2) samt alla företag som hör till Premium Group koncernen; Premium Accounting (2569193-6) och Premium Law Oy (2442475-6), som tillsammans bildar Premium Group.

De metoder som beskrivs i den här policyn, gäller för personuppgifter som samlats in eller innehas av något av företagen som tillhör Premium koncernen.

     1. REGISTERHÅLLARE

Premium Group Oy (2636597-2)

 

    2. KONTAKTPERSON ANGÅENDE REGISTER ÄRENDEN

Jaana Heikkinen
VD för Premium Group Oy
Tel: 050-5399169
jaana.heikkinen@premiumgroup.fi

 

    3. REGISTRENS NAMN

Premium Group Kundregister
Premium Group Marknadsföringsregister

    4. ÄNDAMÅLET MED HANTERINGEN AV PERSONUPPGIFTER

 

Kundregister:

Kundregistret används för att samla in information om kunder eller kunder till de företag som tillhör Premium koncernen, för att behandla offerter eller avtal som begärts av kunden.

Kundens uppgifter används för att kommunicera, etablera avtalsförhållande, utföra mandat och upprätthålla kundrelationen mellan den fysiska eller den juridiska personens kontaktperson och företaget inom Premium Group koncernen.

Insamling och användning av personuppgifter i enlighet med lagen om förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism ska endast ske för kunderna i enlighet med bestämmelserna i denna lag och i fullgörandet av lagens skyldigheter.

 

Marknadsföringsregister:

Marknadsföringsregistret används för att samla in uppgifter om fysiska personer som anses av Premium Group vara potentiella kunder eller de som har gjort en offert till företaget.

Informationen för de registrerade i marknadsföringsregistret används till kommunikationen mellan en fysisk eller en juridisk persons kontaktperson och företaget inom Premium Group koncernen, till behandling av offerter samt etablerandet av nya kundrelationer. Informationen säkerställer också den fysiska personens befogenheter i samband med offerten.

 

        5. REGISTRETS DATAINNEHÅLL

Registret samlar relevant information om kunderna med avseende på deras syfte.

 

Kundregister:

  • den fysiska personens för- och efternamn samt personnummer
  • för- och efternamn och personnummer för den fysiska personen som är en juridisk persons kontaktperson.
  • adress, postnummer och ort
  • telefon- och e-postadress
  • uppgifter för den fysiska personen enligt lagen om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism

 

Marknadsföringsregister:

  • – den fysiska personens för- och efternamn
  • – för- och efternamn för den fysiska personen som är en juridisk persons kontaktperson.
  • – adress, postnummer och ort
  • – telefonnummer och e-postadress

 

     6. REGISTRETS INFORMATIONSKÄLLA

Insamlingen av information baserar sig på uppgifter den registrerade uppgett själv samt på undersökningar angående potentiella kunder som något av de företagen tillhörande Premium Group utfört.

Information kan även erhållas från ett register som uppehålls av en tredje part, som den registrerade har uppgett sina uppgifter till och godkänt överlåtandet till Premium Group.

 

     7. HANTERINGEN AV INFORMATIONEN

Premium Group behandlar endast data i den utsträckningen som anges i denna sekretesspolicy och inom Premium Group företagens verksamhet med förbehåll för kraven i personuppgiftslagen. Premium Group behandlar informationen konfidentiellt och endast i den mån som är nödvändigt.

 

     8. INFORMATIONENS KORREKTHET

Premium Group ansvarar inte för den riktighet i den information som erhållits från en registrerad eller en tredje part. Den registrerade är skyldig att se till att informationen är aktuell.

 

      9. GRANSKNINGSRÄTT

Premium Group håller registreringslistan tillgänglig för den registrerade personen. I enlighet med 26 § i Personuppgiftslagen har en person rätt att kontrollera informationen i hans eller hennes register eller veta att registret inte har information om personen i fråga. De registrerade informeras också om datakällorna för registret och där informationen i registret används.

Den registrerade har rätt att begära korrigering, komplettering och radering av felaktig information angående henne eller honom.

En begäran om kontrollering eller korrigering måste skickas skriftligen och undertecknas av kontaktpersonen för registret.

     10. ANDRA POTENTIELLA RÄTTIGHETER

I enlighet med 30 § i Personuppgiftslagen har den registrerade rätt att förbjuda registerhållaren att behandla uppgifter om sig själv för direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökning.

Förbud mot behandling av information om sig själv för ovanstående ändamål, adresseras skriftligen till kontaktpersonen för registret.

 

     11. FÖRVARING OCH FÖRSTÖRELSE AV INFORMATION

Premium behåller den information som den hanterar så länge som det är nödvändigt med tanke på kundens avtal eller med tanke på ändamålets avsikt. Även om avtalet har upphört, kan förfrågningar eller eventuella utredningar komma vid ett senare skede.

Premium bedömer en tillräckligt lång förvaringstid beroende på fallet. Premium arkiverar de mottagna uppgifterna, och överlåter dem tillbaka till kunden då kundrelationen avslutas, om inte kunden lämnar material och uppgifter hos Premium för arkivering.

Utskrifter som innehåller personuppgifter behandlas som dataförsäkringsavfall och lagras så att en tredje parter inte har tillgång till uppgifterna.

 

     12. ÖVERLÅTELSE AV INFORMATION

Personuppgifter lämnas inte ut till en utomstående utan den registrerades samtycke.

Personuppgifter i registret kommer inte att överlåtas utanför Europeiska Unionen eller europeiska ekonomiska samarbetsområden utan det uttryckliga medgivandet från den registrerade, utom i situationer där uppgifter är en förutsättning för att uppdrag ska utföras av den registrerade.

För kundkommunikation kan en tjänsteleverantör som arbetar utanför det europeiska området i USA användas. Den tjänsteleverantör som används, måste tillhöra det godkända Privacy Shield -systemet, så att användningen av systemet är tillåtet.

 

     13. SKYDDANDET AV REGISTRET

Premium Groups kundregister är endast tillgängligt för behöriga personer. Användningen av registret kräver ett personligt användarnamn och lösenord för varje behörig person. Dessutom är registret skyddat av den tekniska tjänsten hos den tjänsteleverantör som används för att hålla registret.