Tjänster

Tjänster

Juridiska och finansiella tjänster skräddarsydda för kunden, av ett team, på ett smidigt och fungerande sätt.

Juridiska tjänster

Premiums juridiska tjänster erbjuder professionell och högkvalitativ juridisk rådgivning och implementering för företag, stiftelser och privatpersoner på ett konfidentiellt och kostnadseffektivt sätt. Vi erbjuder hjälp och stöd i alla juridiska ärenden och skräddarsyr alltid våra tjänster efter kundens behov. Vid behov kan vi tillsammans med våra ekonomiska experter bilda ett team för att kunna erbjuda våra kunder mångsidig och omfattande expertis. Vår styrka ligger i att vi är heltäckande.

Till privatpersoner kan vi erbjuda hjälp med till exempel arvsplanering eller skattejuridik. Vi tar även våra privatkunders arvtagare och närstående i beaktande som en del av en förtroendebaserad kundrelation. Vi genomför enkla, användbara och korrekt dimensionerade lösningar och agerar med respekt för våra kunders integritet.

För företag erbjuder vi tjänster för hela företagets livscykel, för såväl etableringen av företaget, avtalsfrågor, företagsköp som generationsskifte. Vi förstår hur det är att sitta på andra sidan bordet, för vi har en bred och lång erfarenhet av att verka i ett tillväxtföretag.

Våra tjänster för stiftelser och föreningar täcker hela föreningens livscykel, allt från dess bildande till en eventuell avslutning. Vi hanterar dagliga ärenden och stöder i alla frågor som berör verksamheten. Våra experter har en gedigen och omfattande erfarenhet av att driva stiftelser och föreningar av olika storlekar och inom olika branscher.

Vår nära samverkan med kunden utmanar oss även i att tänka på saker ur nya perspektiv. Vi diskuterar och stöder beslutsfattandet.

Företagsjuridik och organisationsstrukturer
Skattejuridik
Familje- och arvsrättsliga ärenden
Juridisk rådgivning för stiftelser
Arbetsrättsliga ärenden
Tvistlösning och rättegångar
Intern revision och bolagsstyrning
Juridiska tjänster för startup-företag
Skattedeklarationer för enskilda personer
Vägkarta

Finansiella tjänster

Premiums finansiella tjänster omfattar företags, föreningars och stiftelsers ekonomiska ärenden. Hos oss tilldelas kunden både en personlig kontaktperson och en ställföreträdare för kontaktpersonen. På detta sätt kan du lita på att det alltid finns någon som tar hand om dina ärenden. Vi följer med ändringar i lagstiftningen och ger råd, vägleder och konsulterar i ärenden som rör ekonomisk förvaltning och redovisning.

Vi kan även erbjuda mer omfattande hjälp i ekonomiska frågor, eftersom vi aktivt samarbetar med våra juridiska experter. Till exempel i frågor som berör beskattning kan vi vid behov vända oss till den av våra jurister som är specialiserad inom det området. Dessutom garanterar våra samarbetspartners inom finansbranschen oss kompetens inom den branschen. Många frågor inom redovisning och ekonomisk förvaltning är nära sammankopplade med egendomsförhållanden och avtalsfrågor. Det är därför naturligt att erbjuda tjänster som rör dessa till våra kunder som en del av en omfattande service tillsammans med våra juridiska experter.

Redovisning och bokslut
Löneräkning
Rådgivning och konsultering gällande ekonomisk förvaltning
Rådgivning för nya företagare
Ekonomichefs- och controllertjänster
Finansierings- och företagsarrangemang
Affärsutveckling
Stipendier för stiftelser

Lägenhetstjänster

Vår lägenhetstjänst sköter förvaltningen av bostads- och affärslokaler som uthyrs av kunden. Vi ser till att villkoren i hyresavtalet uppfylls.

Vi sköter kommunikationen mellan kunden, hyresgästen och husbolaget. Hyresgästerna kontaktar oss om de har frågor om boendet eller bostadens skick. Vi kan även ta emot aktieägarmeddelanden och hålla kunden uppdaterad om husbolagets angelägenheter. Vid behov kan vi även hjälpa till vid eventuella förändringar eller renoveringar i bostaden.

Vi samarbetar med pålitliga hyresmäklare, vilket underlättar vid sökandet av nya hyresgäster.

Enligt uppdragsavtalet kan vi även underteckna hyresavtalet på hyresvärdens vägnar.

Privatpersoner får en årlig sammanfattning av hyror, betalda vederlag och verifikat för inköp relaterade till hyresbostaden för skattedeklarationen. Våra kostnader är avdragsbara som hyresintäkter i beskattningen.

Precis som i våra andra tjänster utses en kontaktperson samt en ställföreträdare för varje kund som har hand om kundens ärenden. Du kan lugnt överlämna dina ärenden till våra experter.

Läs mer om tjänsten här i vår flyer.

Hyresövervakning och -indrivning
Kommunikation mellan hyresägaren, hyresgästen och husbolaget
Förvaring och eventuell realisering av garanti
Årlig sammanfattning av hyresinkomster för privatpersoner

Mötestjänster

Möten är ofta formella och bundna till både vanor och regler. Ett framgångsrikt möte kräver goda möteskunskaper och fungerande teknik; varje part är medveten om sin egen roll och de förfaranden som krävs.

Det är ofta mer effektivt för mötesarrangören att begära hjälp av en utomstående expert med organiserandet av mötet, ordföranden och sekreteraren. Detta säkerställer att mötet fortskrider korrekt och uppfyller de formaliteter som krävs.

Premium erbjuder sina kunder Premium Mötestjänster för att underlätta organiserandet av bolagsstämmor och styrelsemöten samt styrelsemöten och årsmöten för stiftelser och föreningar. Vi ansvarar för mötet i sin helhet eller i den utsträckningen som överenskommits med kunden.

Premium Groups erfarna jurister och experter säkerställer att mötet går smidigt och sakkunnigt från början till slut.

Tjänsten innehåller:

  • Ordförande och / eller sekreterare
  • Möte max. 3 timmar i Premiums utrymmen
  • 2 timmars arbete inför mötet (mötesförberedelse, agenda, inbjudan och mötesprotokoll)

Det är också möjligt att ordna mötet som ett distansmöte via telefon- och videoanslutningar, i vilket fall Premium även då ansvarar för mötestekniken.

Organisering av bolagsstämmor, styrelse möten samt styrelse möten och årsmöten för stiftelser och fundationer
Förberedelse av själva mötet, agendan, inbjudan och mötesprotokoll
Premiums utrymmen

Vägkarta

Hur förbereder man sig för oväntade förändringar i livet eller försäkrar en kontrollerad och skatteeffektiv överföring av tillgångar till arvingar? Vilka är de skatteeffektiva möjligheterna med tanke på den avkastning ens tillgångar bidragit till, nu och i framtiden?

Premium Vägkarta är en kartläggning över tillgångar som erbjudas av Premium Group. Tjänsten inkluderar kartläggning av personliga tillgångar, eventuella företagstillgångar samt en rekommendation om lämpliga åtgärder som kan vidtas. Planen är alltid individuellt anpassad till kundens totala tillgångar. Med hjälp av dessa åtgärder, förbereder man sig för oväntade förändringar i livet och ser till att exempelvis testamente, förvaltarfullmakt eller aktieägaravtal är aktuella.

I planen ingår också beräkningar av de skattebesparingar som åtgärderna medför och en tidsplan för genomförandet. Erfarna jurister och experter på Premium Group ser till att de planerade åtgärderna genomförs korrekt, snabbt och sakkunnigt från början till slut.

Tjänsten inkluderar kartläggning av personliga tillgångar samt eventuella företagstillgångar
Beräkningar av skattebesparingarna som åtgärderna medför
Tidsplan för genomförande av åtgärder