Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteet

Asiakas- ja Markkinointirekisteri

Tietosuojaseloste
Premium Group Asiakasrekisteri
ja Markkinointirekisteri

Tämä tietosuojaseloste koskee Premium Group Oy:tä (y-tunnus 2636597-2) sekä kaikkia Premium Group ryhmään kuuluvia yhtiöitä Premium Accounting Oy:tä (2569193-6) sekä Premium Law Oy:tä (2442475-6), myöhemmin yhteisesti Premium Group.

Tämän selosteen mukaiset käytännöt ja toiminnot koskevat kaikkien yhtiöiden keräämiä tai hallussaan pitämiä henkilötietoja, joiden osalta rekisterinpitäjä on jokin Premium Groupiin kuuluvista yhtiöistä.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Premium Group Oy (2636597-2)

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jaana Heikkinen
Toimitusjohtaja
Tel: 050-5399169
Jaana.heikkinen@premiumgroup.fi

3. REKISTERIEN NIMET

Premium Group Asiakasrekisteri
Premium Group Markkinointirekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakasrekisteri:

Asiakasrekisteriin kerätään Premium Groupiin kuuluvien yhtiöiden asiakkaiden tai asiakkaiden tiedot yhtiöltä pyydetyn tarjouksen tai sovitun toimeksiannon toteuttamiseksi.

Asiakkaiden osalta tietoja käytetään tietoja antaneen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön yhteyshenkilönä toimivan luonnollisen henkilön sekä Premium Groupiin kuuluvan yhtiön väliseen kommunikointiin, suhteiden luomiseen, sopimussuhteen muodostamiseen, toimeksiannon toteuttamiseen sekä asiakaan ja yhtiön välisen toiminnan ylläpitoon.

Markkinointirekisteri:

Markkinointirekisteriin kerätään Premium Groupiin kuuluvien yhtiöiden potentiaalisiksi asiakkaiseen katsomien luonnollisten henkilöiden tai yhtiöltä tarjouspyynnön tehneiden henkilöiden tiedot.

Markkinointirekisteriin rekisteröityjen osalta tietoja käytetään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön yhteyshenkilönä toimivan luonnollisen henkilön sekä Premium Groupiin kuuluvan yhtiön väliseen kommunikointiin, Premiumin tarjoamista palveluista tehtävän tarjouksen aikaansaamiseksi sekä suhteiden luomiseen.

Tietojen avulla myös varmistetaan luonnollisen henkilön toimivaltuudet toimeksiantosopimuksiin liittyen.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä säädetyn lain mukaisten henkilötietojen kerääminen ja käyttö toteutetaan asiakkaiden osalta ainoastaan kyseisen lain määräysten mukaisesti ja lain velvoitteiden täyttämiseksi.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään asiakkaiden osalta käyttötarkoituksen kannalta olennaisia tietoja;

Asiakasrekisterin osalta:

  • luonnollisen henkilön etu- ja sukunimi sekä henkilötunnus
  • oikeushenkilön yhteyshenkilönä toimivan luonnolllisen henkilön etu- ja sukunimi sekä henkilötunnus
  • osoite, postinumero ja –toimipaikka
  • puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • luonnollisen henkilön osalta lain Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä mukaiset tiedot

Markkinointirekisterin osalta:

  • luonnollisen henkilön etu- ja sukunimi
  • oikeushenkilön yhteyshenkilönä toimivan luonnolllisen henkilön etu- ja sukunimi
  • osoite, postinumero ja –toimipaikka
  • puhelinnumero ja sähköpostiosoite
6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Tietojen kerääminen perustuu asiakkaiden omatoimiseen tietojen antamiseen sekä Premium Groupiin kuuluvien yhtiöiden omatoimiseen potentiaalisten asiakkaiden kartoitukseen.

Tietoja voidaan hankkia myös kolmannen osapuolen ylläpitämästä rekisteristä, johon rekisteröity on luovuttanut tietojaan ja antanut luvan niiden luovuttamiseksi Premium Groupille.

7. TIETOJEN KÄSITTELY

Premium Group käsittelee tietoja vain tässä tietosuojaselosteessa ilmoitetussa laajuudessa ja Premium Groupiin kuuluvien yhtiöiden toiminnan piirissä noudattaen henkilötietolain asettamia vaatimuksia.

Premium Group käsittelee tietoja luottamuksellisesti ja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen.

8. TIETOJEN OIKEELLISUUS

Premium Group ei vastaa rekisteröidyltä tai kolmannelta osapuolelta saadun tiedon oikeellisuudesta. Rekisteröity on velvolllinen huolehtimaan antamiensa tietojen ajantasaisuudesta.

9. TARKASTUSOIKEUS

Premium Group pitää rekisteriselosteen rekisteröidyn saatavilla. Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot tai saada tietää, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidylle ilmoitetaan myös rekisterin tietolähteet sekä mihin rekisterin tietoja käytetään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista, täydentämistä ja poistamista. Tarkastus- tai oikaisupyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle.

10. MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kiellot itseään koskevan tiedon käsittelystä edellä mainittuihin tarkoituksiin osoitetaan kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

11. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA HÄVITTÄMINEN

Asiakasrekisteri:

Premium säilyttää hallinnoimiaan rekisteritietoja niin kauan, kuin se on oleellista ja tarpeellista asiakkaan toimeksiantosopimuksen kannalta. Vaikka toimeksiantosopimuksen mukainen toiminta tai tapahtuma olisi jo päättynyt, saattaa asiaan liittyen tulla tiedusteluja vielä myöhemminkin.

Premium arvioi tapauskohtaisesti riittävän säilytysajan. Premium arkistoi käsittelemänsä tiedot ja luovuttaa asiakassuhteen päätyttyä kaiken takaisin asiakkaalle, ellei asiakas jätä materiaalia ja tietoja Premiumille arkistoitavaksi.

Markkinointirekisteri:

Premium säilyttää hallinnoimiaan rekisteritietoja niin kauan, kuin se on oleellista ja tarpeellista ilmoitetun käsittelyn tarkoituksen kannalta. Premium arvioi tapauskohtaisesti riittävän säilytysajan.

Henkilötietoja sisältävät tulosteet käsitellään tietosuojajätteenä ja säilytetään siten, että ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin.

12. TIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoliselle ilman rekisteröidyn suostumusta.

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta lukuun ottamatta tilanteita, joissa tietojen luovutus on edellytys rekisteröidyn tilaaman toimeksiannon toteuttamiseksi.

Asiakaskommunikointiin saatetaan käyttää palveluntarjoajaa, jonka toiminta on Euroopan talousalueen ulkopuolella Yhdysvalloissa. Käytettävän palveluntuottajan täytyy olla mukana hyväksytyssä Privacy Shield-järjestelmässä, jotta järjestelmän käyttö on sallittua.

13. REKISTERIN SUOJAUS

Premium Group Asiakasrekisteriin sekä Markkinointirekisteriin on pääsy vain toiminnan toteuttamiseen valtuutetuilla henkilöillä. Rekisterin käyttö edellyttää kultakin valtuutetulta henkilöltä henkilökohtaista käyttäjätunnusta sekä salasanaa. Lisäksi rekisteri on suojattu rekisterin ylläpitoon käytetyn palvelun palveluntarjoajan teknisin keinoin.