Sijoitusyhtiö vai Sukusäätiö – Varallisuuden siirtäminen sukupolvelta toiselle verotehokkaasti!

Yksityishenkilön maksaessa veronalaisista pääomatuloistaan tällä hetkellä joko 30 tai 34 prosenttia veroa, yhtiöt maksavat tuloistaan 20 prosenttia yhteisöveroa.

Perheen sijoitusyhtiön taloudellinen hyöty perustuu sijoitusten verokohteluun. Sijoitusyhtiön kautta varallisuutta voi siirtää verotehokkaasti jälkipolville ja turvata varallisuuden säilyminen tuleville sukupolville. Sijoitusyhtiön avulla sijoittaja voi myös varmistaa päätösvallan säilymisen itsellään ja hallinnoida varallisuutta itse, vaikka osa sijoitusyhtiön omistuksesta luovutetaankin lapsille.

Sijoitusyhtiötä perustettaessa on tärkeää ottaa huomioon, missä vaiheessa yhtiön toimintaa osakkeita luovutetaan lapsille. Osakkeiden luovuttaminen pian yhtiön perustamisen jälkeen on yleensä järkevää, sillä mitä pienempi on yhtiön nettovarallisuus, sitä pienempi arvo on myös luovutettavilla osakkeilla. Jos sijoitusyhtiöllä on toimintansa alussa yhtä paljon velkaa kuin varoja, eivät lapset joudu maksamaan lahjana saamistaan osakkeista lahjaveroa lainkaan. Mikäli osakkeita luovutetaan myöhemmin, kun yhtiöön on jo kertynyt varallisuutta, nousee myös lahjoitettavien osakkeiden lahjaverotusarvo.

Sijoitusyhtiön pääoman rahoitus ja velkasuhteen merkitys

Eräs keskeinen kysymys sijoitusyhtiötä perustettaessa on se, miten yhtiön sijoitustoiminnan tarvitsema pääoma rahoitetaan. Siirrettäessä kertynyttä sijoitusvarallisuutta yhtiöön tulee varallisuuserät lähtökohtaisesti arvostaa siirtohetken käypään arvoon. Sijoittajalle realisoituu tuolloin kaupan tai apporttisiirron käyvän arvon ja alkuperäisen hankintahinnan perusteella laskettava luovutusvoittovero, joka voi toisinaan tehdä siirrosta epäedullisen. Rahavaroja on mahdollista siirtää yhtiöön myös esimerkiksi lainaamalla, jolloin yhtiö lyhentää rahalainan pääomaa lainanantajalle takaisin verovapaasti. Yhtiön ja osakkaiden verokohtelua arvioidessa on olennaista huomioida myös, nostetaanko yhtiöstä toiminnan aikana varoja esimerkiksi lainanlyhennyksenä, osinkona tai palkkana.

Mikäli varoja lainaa tai myy velaksi sijoitusyhtiölle, on velasta syytä laatia velkakirja. Velkakirjassa on oltava tarkka lyhennyssuunnitelma siitä, miten lainattu pääoma maksetaan takaisin sijoittajalle ja sitä tulee noudattaa. Velkasuhteen omistajan ja yhtiön välillä on nimittäin oltava aito, ja velkakirjan ehdot ovat tämän arvioinnissa keskeisessä asemassa. Mikäli järjestelyä pidettäisiin keinotekoisena, olisi riskinä lahjavero. Velalle ei kuitenkaan ole välttämätöntä määrätä korkoa, jotta velkasuhdetta pidettäisiin aitona. Velkasuhteen aitouden arvioinnissa kyse on kuitenkin aina kokonaisharkinnasta ja siihen voivat vaikuttaa monet yksilölliset seikat, kuten esimerkiksi sijoittajan ikä.

Sijoitusyhtiönkään avulla ei pystytä muuttamaan yhtiöön lainattua pääomaa lapsille verovapaaksi, mutta sen avulla sijoitusten tuotot saadaan siirrettyä verotehokkaasti tulevien sukupolvien hyväksi. Vaikutus lasten myöhempään perintöverotukseen voi olla merkittävä, kun tuottoja kertyy pitkän aikaa myös seuraavien polvien hyväksi eikä ainoastaan sijoittajan omaa varallisuutta kasvattaen.

Sijoitusyhtiö vs. Sukusäätiö – Varallisuuden siirron optimoiminen ja verohyödyt

Usein sijoitusyhtiötä perustettaessa pohditaan, kuinka suurella varallisuudella sijoitusyhtiö on järkevää perustaa. Tähän ei ole olemassa oikeaa vastausta. Kyse on ennemminkin siitä, kuinka paljon yhtiöön kertyy tuottoja. Sijoitusyhtiön tulo- ja perintöverohyödyt nimittäin toteutuvat juuri siirretyn omaisuuden tuottojen kautta. Vaikka sijoitettava omaisuus olisikin suuri, verohyödyt jäävät pieniksi, mikäli odotettavat tuotot ovat pieniä. Vastaavasti pienikin omaisuus voi mahdollistaa merkittäviä verohyötyjä, jos odotettavissa on isoja tuottoja. Karkeasti ottaen voidaan todeta sijoitusyhtiön olevan kannattava, mikäli tuottojen kautta tuleva verohyöty kattaa yhtiön vuosittaiset hallinnointikustannukset ja mahdolliset alkuinvestointiin liittyvät kulut.

Varallisuutta on mahdollista siirtää perheen tai suvun hyödyksi myös säätiön kautta. Sukusäätiön tarkoitus on edun tuottaminen säätiön perheenjäsenille tai sukulaisille. Sukusäätiön tulee toiminnassaan tukea perheen tai suvun etua ja harjoittaa tätä tarkoitusta edistävää toimintaa. Säätiö voi harjoittaa toimintansa tueksi sijoitus- tai liiketoimintaa. Sukusäätiön toiminta ei lähtökohtaisesti ole yleishyödyllistä, joten se maksaa saamistaan tuloista yhtiöiden tapaan 20 prosenttia yhteisöveroa, jolloin sen verokohtelu on sama kuin perheen sijoitusyhtiönkin.

Sijoitusyhtiö vai Sukusäätiö – Hallinnolliset ja taloudelliset erot pohdittavaksi

Keskeinen ero säätiön ja yhtiön välillä on, ettei säätiön tarkoituksena ole harjoittaa liiketoimintaa tai tuottaa voittoa. Säätiöllä ei ole myöskään omistajia. Säätiön tarkoituksena on osoittaa varoja pysyvästi tiettyyn tarkoitukseen, jolloin sieltä jaettavat varat eivät ole samaan tapaan saajiensa vapaassa käytössä kuin yhtiöstä saatava osinko. Yhtiössä vapaampi mahdollisuus käyttää varoja on yleensä suuremmankin varallisuuden kohdalla syy siihen, miksi sukusäätiön sijasta päädytään harjoittamaan sijoitustoimintaa sijoitusyhtiön kautta.

Säätiöiden kohdalla peruspääomaa on lisäksi oltava 50.000 euroa, kun yhtiön kohdalla pääomaa ei tarvitse olla lainkaan. Säätiöiden hallinnointi on lisäksi hieman byrokraattisempaa kuin yhtiön, sillä säätiöille on aina valittava tilintarkastaja ja säätiörekisteriin on toimitettava joka vuosi vuosikertomus. Säätiön hallinnointikulut ovatkin todennäköisesti suuremmat kuin sijoitusyhtiön, joten käytännössä säätiön perustaminen edellyttää vähimmäispääomaa 50.000 euroa suuremman alkupääoman.

Esimerkki: Sakari Sijoittaja myy varallisuuttaan sijoitusyhtiölle

Sakari Sijoittajalla on kaksi lasta, joille hän haluaa siirtää verotehokkaasti omia varojaan. Sakari Sijoittaja perustaa sijoitusyhtiön, josta kumpikin lapsi saa äänivallattomia osakkeita. Yhtiön omistus jakautuu Sakarin ja lasten kesken siten, että kukin osakkeenomistaja omistaa yhden kolmasosan yhtiön osakkeista. Lapset eivät maksa saamistaan osakkeista lahjaveroa, sillä yhtiöllä ei ole vielä tässä vaiheessa lahjoitushetkellä nettovarallisuutta.

Sakari omistaa erään kiinteistön mökkeineen, jonka hän on vuokrannut eteenpäin. Kiinteistön hankintameno on 200.000 €. Kiinteistönvälittäjän arvion mukaan kiinteistön käypä arvo on nyt 220.000 €. Lisäksi Sakari Sijoittaja omistaa muutama vuosi sitten hankkimiaan pörssiosakkeita, joiden arvo on laskenut sijoitusmarkkinoiden yleisen kurssikehityksen myötä. Sakari on hankkinut pörssiosakkeet hintaan 100.000 €, mutta niiden arvo on enää 85.000 €.

Sakari myy omistamansa kiinteistön perustamalleen perheen sijoitusyhtiölle käyvästä arvosta (220.000 €) siten, että kauppahinta jää velaksi sijoitusyhtiöltä Sakarille. Samanaikaisesti Sakari myy omistamansa pörssiosakkeet hintaan 85.000 € ja lainaa saamansa myyntihinnan perheen sijoitusyhtiölle, joka ostaa samansisältöisen sijoitussalkun pörssiosakkeita näillä varoilla. Sijoitusyhtiö voi lyhentää velkaansa Sakarille käyttämällä mökistä saamiaan vuokratuloja ja pörssiosakkeiden osinkotuloja. Sakarin saamat velan lyhennykset eivät ole hänelle veronalaista tuloa.

Kiinteistön ja pörssiosakkeiden siirtyessä sijoitusyhtiölle kiinteistön vuokratulo ja pörssiosakkeiden tuottamat osingot tulevat jatkossa siis sijoitusyhtiölle. Sijoitusyhtiö maksaa tuloksestaan yhteisöveroa 20 %, kun Sakari on tähän saakka maksanut niistä henkilökohtaisesti veroa 30 tai 34 %. Henkilökohtaisessa verotuksessaan Sakarille syntyy varallisuuden luovuttamisesta 20.000 € luovutusvoitto mökkikiinteistön myymisestä sekä 15.000 € tappio pörssiosakkeiden myymisestä. Verotettava luovutusvoitto on siten nettona 5.000 €, josta Sakari maksaa veroa enintään 1.700 €. Sijoitusyhtiö puolestaan maksaa mökkikiinteistön osalta 8.800 € varainsiirtoveroa.

Kun sijoitusyhtiö lyhentää velkaansa Sakarille, velan määrä yhtiössä pienenee. Kun yhtiön sijoitukset tämän lisäksi tuottavat varoja yhtiölle, lasten omaisuuden arvo kasvaa. Sakari Sijoittajan menehdyttyä lapset maksavat perintöveroa vain Sakarin omistamista sijoitusyhtiön osakkeista (33,3 %) ja Sakarin muusta omaisuudesta, mutta eivät itse omistamistaan sijoitusyhtiön osakkeista (66,6 %).

Premiumin asiantuntijoilla on pitkä kokemus varallisuuden suunnittelusta ja erilaisista sijoitusyhtiörakenteista. Keskustelemme mielellämme juuri sinulle sopivista varallisuudenhallintavaihtoehdoista ja autamme niiden toteuttamisessa.

Ota yhteyttä meihin!

Ville Kulju
OTK, KTM
+358 41 540 3304
ville.kulju@premiumgroup.fi

Artikkeli on julkaistu aiemmin Viisas Raha-lehdessä 4/2023 sekä premiumgroup.fi-sivustolla 11/2022.