Yksityisten osakeyhtiöiden osakepääomavaatimus poistuu

Yksityisen osakeyhtiön voi 1.7.2019 alkaen perustaa ilman osakepääomaa. Nykyisen lainsäädännön mukaan yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäisosakepääoma on 2 500 euroa. Osakepääomavaatimuksen poistuminen koskee myös asunto-osakeyhtiöitä. Muutoksen jälkeen uudet asunto-osakeyhtiöt voidaan perustaa kokonaan ilman osakepääomaa.

Hallituksen esityksestä käy ilmi, että suurin osa viime vuosina perustetuista osakeyhtiöistä on perustettu vähimmäisosakepääomalla (keskimäärin noin 85 % vuosittain perustettavista yhtiöistä). Mikäli osakkeista halutaan muutoksen jälkeen maksaa merkintähinta, se voidaan merkitä osakepääoman sijasta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Muutoksella halutaan helpottaa ammatin harjoittamista ja pienyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta. Perusteluissa todetaan myös, että yksityisten osakeyhtiöiden osakepääomalla ei ole merkitystä velkojiensuojan kannalta. Velkojiensuojan näkökulmasta suurempi merkitys on ajantasaisilla tilinpäätöstiedoilla ja muilla avoimuusvaatimuksilla, tase- ja maksukykytestillä ja johdon ja osakkeenomistajien vastuulla.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan osakepääoman maksusta on pitänyt antaa selvitys Patentti- ja rekisterihallitukselle. Muutoksen myötä osakeyhtiön perustaminen ja osakeyhtiön rekisteröiminen tulee yksinkertaisemmaksi, sillä muutoksen jälkeen ei enää ole tarvetta toimittaa tällaista selvitystä Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Olemassa olevat osakeyhtiöt voivat 1.7.2019 alkaen alentaa yhtiön nykyisen osakepääoman nollaan esimerkiksi yhtiön aikaisempien tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentamisessa on edelleen noudatettava nykyistä velkojiensuojamenettelyä, eli yhtiön täytyy hakea Patentti- ja rekisterihallitukselta kuulutuksen antamista velkojille ja velkojilla on oikeus vastustaa osakepääoman alentamista.