Yrityssaneeraus vaihtoehtona ahdingossa olevalle yhtiölle

Koronaviruspandemia aiheuttaa taloudellista ahdinkoa monille yrityksille eri toimialoilla. Yrityssaneeraus saattaa soveltuessaan mahdollistaa velkaantuneen, mutta elinkelpoisen yrityksen liiketoiminnan jatkumisen. Kun yrityssaneerauksen avulla onnistutaan välttämään yrityksen konkurssi, on yrityssaneeraus yleensä kaikkien velallisyrityksen sidosryhmien etujen mukainen – myös niiden velkojien, joiden saataviin yrityssaneeraus vaikuttaa.

Yrityssaneerauksen tavoitteena on taloudellisissa vaikeuksissa olevan yhtiön yritystoiminnan tervehdyttäminen ja velkajärjestelyjen aikaansaaminen. Saneerausmenettelyä voi hakea lähes mikä tahansa yritystoimintaa harjoittava taho. Saneerausmenettelyä haetaan tuomioistuimelta ja hakemuksen voi panna vireille velallinen, velkoja tai kummatkin yhdessä.

Saneerausmenettely voidaan aloittaa, mikäli velallinen ja vähintään viidesosaa velallisen veloista edustavat velkojat tekevät yksimielisenä yhteisen hakemuksen tai velkojat puoltavat velallisen tekemää hakemusta. Ilman velkojien hyväksyntää yrityssaneeraus voidaan aloittaa, mikäli velallista uhkaa maksukyvyttömyys tai velallinen on jo maksukyvytön mutta maksukyvyttömyys on korjattavissa, eikä yrityssaneeraukselle asetettuja esteitä ole käsillä.

Yrityssaneerausta ei voida aloittaa silloin, kun yrityssaneeraukselle on jokin seuraavista esteistä: 1) maksukyvyttömyyttä ei voida saneerausohjelman avulla poistaa tai saneerausohjelma torjuu maksukyvyttömyyden uusiutumisen vain lyhytaikaisesti, 2) velallisen varat eivät todennäköisesti riitä saneerausmenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseen eikä kukaan muu ole sitoutunut vastaamaan näistä kustannuksista, 3) velallinen ei todennäköisesti kykene maksamaan saneerauksen aloittamisen jälkeen syntyviä velkoja, 4) hakemuksen pääasiallisena tarkoituksena on velkojan perintätoimen estäminen tai muu oikeuden loukkaaminen, 5) saneerausohjelman aikaansaamiselle tai vahvistamiselle ei ole edellytyksiä tai 6) velallisen kirjanpito on olennaisesti puutteellinen tai virheellinen, paitsi jos osoitetaan, että kirjanpito voidaan vaikeuksitta saattaa asianmukaiseen ja luotettavaan tilaan. Myös liiketoimintaan liittyvät rikokset lähtökohtaisesti estävät saneerausmenettelyn aloittamisen.

Tuomioistuin määrää yrityssaneeraukselle selvittäjän, jonka tehtävänä on valvoa menettelyn tarkoituksen toteutumista ja valvoa velkojien etua. Selvittäjä laatii selvityksen velallisen varoista, veloista ja muista sitoumuksista sekä velallisen taloudelliseen asemaan ja sen odotettavissa olevaan kehitykseen vaikuttavista seikoista ja laatii saneerausohjelmaehdotuksen. Lisäksi selvittäjä seuraa ja valvoo velallisen toimintaa, tarvittaessa tarkastaa velallisen ennen menettelyn alkamista harjoittaman toiminnan ja vaatii tarvittaessa velallisen tekemien oikeustoimien peräyttämistä.

Saneerausohjelmassa voidaan tietyin rajoituksin soveltaa saneerausvelkoihin seuraavia velkajärjestelyjä: 1) muuttaa velan maksuaikataulua, 2) määrätä, että velallisen maksusuoritukset on luettava ensin velan pääoman ja vasta sen jälkeen luottokustannusten lyhennykseksi, 3) alentaa jäljellä olevaan luottoaikaan kohdistuvien luottokustannusten maksuvelvollisuutta, 4) alentaa maksamatta olevan velan määrää. Velkajärjestelyt voivat sisältää myös velan maksamisen kokonaan tai osaksi joko kertasuorituksena tätä tarkoitusta varten otettavalla uudella velalla tai velkojan toimialan ja aseman kannalta kohtuullisin sijaissuorituksin.

Tuomioistuin päättää saneerausohjelman vahvistamisesta. Kun saneerausohjelma on vahvistettu ja tullut lainvoimaiseksi, saneerausvelkojien ja muiden ohjelmassa säänneltyjen oikeussuhteiden ehdot määräytyvät ohjelman mukaisesti.

Meillä Premium Law:ssa on laaja kokemus yrityssaneeraushakemusten laatimisessa ja osaamme arvioida sekä velkojan että velallisen näkökulmasta, voisiko yrityssaneerauksen edellytykset täyttyä ja yrityssaneerauksesta olla apua tietyssä tapauksessa. Kaikissa yrityssaneeraukseen liittyvissä asioissa pyydämme olemaan yhteydessä ensisijaisesti Ville Kuljuun.

 

Ville Kulju
Johtava lakimies, Osakas
Puh. +358 41 540 3304
ville.kulju@premiumgroup.fi