Yrityssaneerauslain muutokset tuovat sujuvuutta ja yksinkertaisuutta saneerausmenettelyyn

Yrityksen saneerauksesta annettua lakia koskevat muutokset tulevat voimaan 1.6.2023. Muutosten tarkoituksena on sujuvoittaa ja yksinkertaistaa saneerausmenettelyn eri vaiheita.

Voimassa olevan yrityssaneerauslain mukaan saneerausmenettelyssä oleva yritys on voinut irtisanoa vuokra- ja vuokrausluottosopimuksiaan kahden kuukauden irtisanomisajalla. Muutosten voimaantulon jälkeen velallisyhtiöllä on mahdollisuus irtisanoutua myös sellaisesta sopimuksesta, jossa velallisyhtiö on sitoutunut muuhun kuin rahasuoritukseen ja jota velallinen ei ole menettelyn alkaessa täyttänyt, mikäli irtisanominen on välttämätöntä saneerauksen toteuttamisedellytysten turvaamiseksi. Tällaisia sopimuksia ovat esimerkiksi sellaiset kestosopimukset, joissa velallisen suoritusvelvollisuus pysyy samanlaisena pitkään, kuten esimerkiksi rakennussopimukset. Korvaus, joka johtuu sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä, on saneerausvelkaa ja kuuluu velkajärjestelyn piiriin. Muutos on merkittävä poikkeaminen sopimusten sitovuuden periaatteeseen, mutta se parantaa sellaisten velallisyritysten saneerausmahdollisuuksia, joita muutoin uhkaisi konkurssi.

Muutokset tuovat myös nopeutta saneerausohjelman vahvistamismenettelyyn. Mikäli tarpeeksi moni velkoja hyväksyy kirjallisesti saneerausohjelmaehdotuksen etukäteen, ohjelmaehdotusta koskeva äänestysvaihe voidaan ohittaa. Äänestysvaiheen ohittaminen edellyttäisi suostumusta velkojilta, joiden saatavat muodostavat vähintään aiemman 80 prosentin sijaan 70 prosenttia ja jokaiselta sellaiselta velkojalta, jonka saatavan määrä on vähintään 10 prosenttia velkojien saatavien kokonaismäärästä aiemman viiden prosentin sijaan.

Lakimuutos toisi mukanaan myös muutoksia takaisinsaannin kanneaikoihin, jotka pitenevät vuoteen aiemman kuuden kuukauden sijaan. Näin yrityssaneerauslaki yhdenmukaistuu tältä osin konkurssilain mukaisten kanneaikojen kanssa.

Yrityssaneerauslain muutoksilla pyritään myös ehkäisemään saneeraushakemuksiin liittyviä väärinkäytöksiä. Konkurssihakemuksen käsittelyä tulee nimittäin jatkaa, vaikka saneeraushakemus tulisi samanaikaisesti vireille. Hakemusta konkurssista ei saa kuitenkaan ratkaista ennen kuin päätös saneerausmenettelyn aloittamisesta on tehty. Mikäli saneeraushakemus hylätään, on konkurssihakemus ratkaistava. Samoin on toimittava myös sellaisessa tilanteessa, jossa saneerausmenettelyä koskeva hakemus on tullut vireille, mutta ennen sen ratkaisemista tehdään hakemus velallisen asettamisesta konkurssiin. Jos saneerausmenettely aloitetaan, konkurssihakemus raukeaa. Säännösten avulla pyritään puuttumaan tehokkaammin sellaisiin saneeraushakemuksiin, joiden tarkoitus on yksinomaan konkurssiin asettamisen perusteeton viivästyttäminen.